تصویب طرح تولید روغن خوراکی و جیره دام از طریق کشت سالیکورنیا در گناباد

رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد گفت: طرح دانش بنیان ملی تولید روغن خوراکی و جیره دام از طریق کشت سالیکورنیا در گناباد به تصویب رسید.

سید مصطفی موسوی زاده رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد گفت: طرح دانش بنیان ملی تولید روغن خوراکی و جیره دام از طریق کشت سالیکورنیا با استفاده از آب های نامتعارف به مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به تصویب رسید. او افزود: اعضای هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی گناباد موفق به تصویب و تخصیص اعتبار برای طرح "تولید روغن خوراکی و جیره دام از طریق کشت سالیکورنیا با استفاده از آبهای نامتعارف شدند.

رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد ادامه داد: این طرح در حوزه امنیت غذایی پس از بررسی در کارگروه های ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب شد. موسوی زاده بیان کرد: گیاه شورپسند سالیکورنیا قادر به استقرار و حصول عملکرد در شرایط خاک های بسیار شور می باشد و علاوه بر قابلیت تولید روغن خوراکی باکیفیت بالا و منابع جیره دام، دارای کاربردهای غذایی و دارویی متعدد می باشد

او تصریح کرد: این گیاه ارزشمند به منظور احیا بیولوژیکی مراتع و کنترل فرسایش و بروز ریزگرد نیز بکار می رود که توسعه کشت این گونه ها و تغییر الگوی کشت در مناطق با منابع آبی نامتعارف و شور با جایگزینی گیاهان مقاوم به شوری می تواند راهبرد موثری در راستای امنیت غذایی، خودکفایی تولید، اشتغالزایی،حفاظت آب و خاک و توسعه پایدار باشد.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZG2q