پیوندها
وظایف

     وظایف شبکه:

وظایف شبکه بانک‌های ژن کشور بر اساس آنچه در پیش نویس اساسنامه  مرکز ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی آمده عبارتند از:

الف تدوین سیاست های کلی کشور برای شناسایی، حفظ و احیاء ذخایر ژنتیکی

ب- تدوین راهبردها و برنامه های کلان ملی بمنظور شناسایی، حفظ و احیا ذخایر ژنتیکی

پ- تدوین آئین نامه­های تبادل منابع ژنتیکی منطبق بر قوانین و مقررات ملی

ت- اخذ برنامه های دستگاه های ذیربط و تدوین برنامه های کشور برای شناسایی ، حفظ ،احیا و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی و زیستی

ث- بررسی و ارائه راهکار در ایجاد زیرساخت های مناسب برای حفظ و احیاء ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور

ج- تهیه دستورالعمل های ملی مورد نیاز برای تبادل ذخایر ژنتیکی براساس قوانین موجود ملی وبین المللی

چ- ساماندهی شبکه های اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی و زیستی

ح- نیاز سنجی و تشخیص اعتبارات لازم برای  زیر بخش های مختلف ذخایر ژنتیکی و برآورد اعتبارات حمایتی موردنیاز مراکز ذخایر ژنتیکی کشور در راستای تامین آنها

خ- تدوین برنامه های کلان پدافند غیر عامل برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور

تبصره: شبکه بانک­های ژن کشور آئین نامه داخلی فعالیت های خود را تا دو ماه پس ازتشکیل آن تدوین وتصویب خواهد نمود

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir