پیوندها
سایر

با توجه به هزینههاي قابل توجه انجام شده در مراکز پژوهشی زیستی کشور و توسعه فناوري هاي مفید و متعدد در این
مراکز، و عدم برخورداري مراکز از ماموریت تولید و بهره برداري از نتایج این تحقیقات، انتقال نتایج حاصله و فناوريهاي
تو سعه یافته به شرکت هاي خ صو صی در جهت بهره ور نمودن هزینه هاي انجام شده و کمک به تحقق اقت صاد دانش
بنیان خواهد بود.

براي آنکه شاهد جریان فناوري از موسسات دولتی و بخش خصوصی باشیم لازم است شیوه نامه هاي معتبر و مصوب ، و
در برگیرنده روش دقیق کار، ملاحظات لازم، م سائل نیروي ان سانی حامل دانش، م سائل و مو ضوعات حقوقی، مالکیت
محقق، مراکز رشد و شرکت، مسائل قراردادي فی مابین، نحوه حمایت دولت (ستاد توسعه زیست فناوري)، موضوعات
انگیزشی و ... تدوین گردد.

جهت دریافت فایل فراخوان کلیک نمایید.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir