پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری > حمایت از طرح‌های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی 
حمایت از طرح‌های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

ستاد توسعه زيست‌فناوري

فراخوان حمایت از طرح‌های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی

ستاد توسعه زیست‌فناوری برای تحقق اهداف متعالی مندرج در سند چشم انداز نظام در افق 1404 ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق اهداف مندرج در سند ملی زیست‌فناوری مصوب هیئت وزیران و قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی برای توسعه کاربردهای مهندسیژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی از طرح‌های مشتری گرا و کاربردی در این حوزه حمایت مالی به عمل می‌آورد.

 

اولویت‌های محصولی

1-    اولویت محصولات زراعی: برنج، پنبه، دانه‌های روغنی، چغندر قند، سیب زمینی، ذرت، یونجه، جو و حبوبات.

2-    اولویت دام و آبزیان: ماهی، بز و گوسفند

3-    حشرات

4-    سایر1

 

اولویت انتخاب طرح‌ها

·         طرح‌هایی که تامین30 درصد از هزینه های اجرای آن‌ها از سوی بخش خصوصی تضمین شود.

·         طرح‌های توسعه ای ترویجی سطوح بالاتر (به ترتیب طرح های سطوح 5 تا 1) از اولویت برخوردارند.

·         طرح‌هایی که توسط بخش خصوصی و دانش بنیان ارائه می شوند و تامین حداقل 40 درصد از هزینههای آن‌ها از سوی دستگاه اجرایی (پژوهشی وغیر پژوهشی) صورت بگیرد.

·         طرح‌هایی که توسط بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان ارایه شوند.

 

اهداف

1.      مقاومت به تنش‌های زیستی(آفات و بیماری‌ها) با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی و تحمل به علف کش با هدف مصرف علف کش های کم خطر تر

2.      تحمل به تنش‌های غیر زیستی به ویژه تنش خشکی شوری، گرما و سرما

3.      نجات گونه های درحال انقراض

4.      بهبود کیفیت غذایی (ویتامین‌ها، مواد معدنی و ...)

5.      حفظ تنوع زیستی

6.       تولید مولکول‌های با ارزش در گیاهان و دام

7.      بهینه سازی ضریب تبدیل ماهی، بز و گوسفند

 

میزان و چگونگی حمایت‌ها

حمایتهای ستاد به صورت مشارکت حقوقی در شرکت پیشنهاددهنده طرح و متناسب با آورده مالی در طرح پیشنهادی خواهد بود. یعنی مجری باید بخشی از سهام خود را بر اساس توافق فیمابین و طبق قانون تجارت، به عامل مالی منتقل کند.

هم چنین در صورت عدم موفقیت طرح، وجهی به عنوان اقساط از مجری اخذ نخواهد شد و در صورت موفقیت، طرفین بر اساس میزان سهم مشارکت، منتفع خواهند شد.

کمک‌های ستاد برای توسعه فناوری و تولید رخدادهای مستقل و انجام آزمایش‌های مولکولی از ایده پردازی تا تجاری سازی به شرح زیر انجام خواهد شد.

طرح های سطح  1 - طرح های آزمایشگاهی: ساخت سازه تا معرفی رخدادها. این نوع طرح ها از شناسایی و جداسازی ژن تا انتقال آن به گیاه، دام، آبزی یا میکروارگانیزم دارای اولویت و تولید رخدادهای مستقل (event) و آنالیزهای مولکولی مانند  PCRو سادرن بلات موید انتقال حداقل یک نسخه از تراژنکامل در حداقل ده رخداد مستقل با بیان بالای ژن در مرحله T0 یا T1 را در بر می‌گیرد. طرح هایی که با هدف خاموشی ژن یا انتقال به پلاستید ارائه می‌شوند شرط تک نسخه ای بودن تراژن مستثنی هستند. طرح های ارایه شده این مرحله با نظر کارگروه تولید زیست فناوری کشاورزی و تصویب گروه پژوهش تا سقف یک میلیارد ریال مورد حمایت قرض الحسنه ستاد توسعه زیست فناوری قرار می‌گیرند.

طرح های سطح  2 - طرح های گلخانه‌ای: تعیین ویژگی های لاین های تراریخته تا انتخاب لاین های واجد صفت مطلوب. این مرحله شامل تولید گیاهانT2 هوموزیگوت (خالص سازی شده) از نظر تراژن مورد استفاده، بررسی بیان ژن در گیاهان خالص و انجام تمام آزمایشات و ارزیابی های لازم گلخانه‌ای از جمله بررسی زیستی بروز صفت منتقل شده (Functional assay  یا bioassay)، انجام تلاقی های لازم درصورت نیاز و ارایه حداقل3000 بذر سالم خالصباصفات زراعی و بهبود یافته از  هر رخداد است (حداقل یک رخداد).2 طرح های ارایه شده در این مرحله با تصویب گروه پژوهش تا سقف 2500 میلیون ریال مورد حمایت قرض الحسنه ستاد توسعه زیست فناوری قرار می گیرند.

طرح های سطح 3 - طرح های مزرعه: آزمون های ارزیابی مخاطرات در سطح مزرعه تا دریافت مجوز رهاسازی. این مرحله مشتمل بر انجام آزمایشاتمزرعه ای (میدانی) بررسی پایداری و یکنواختی بیان تراژن و عملکرد آن و همچنین یکنواختی سایر صفات و ارزیابی مخاطرات بارعایت قانون ایمنی زیستی واخذ مجوز از دستگاههای ذی‌صلاح اجرایی و تولید حداقل در یک هکتار و عرضه معادل حداقل یک تن بذرگندم است. طرح های ارایه شده از سوی شرکت ها در این مرحله با تصویب گروه پژوهش زیست‌فناوری کشاورزی تا سقف 2500 میلیون ریال مورد حمایت قرض الحسنه قرار می گیرد و علاوه بر این با تصویب کار گروه تولید کشاورزی تا سقف  5 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان ستاد توسعه زیست فناوری قرار می گیرند.

طرح های سطح 4 - طرح های تولید بذور مادری: ایجاد رقم های متعدد و تکثیر بذر مادری. این مرحله شامل تولید بذر مادری در ده رقم مختلف تجاری (یا در مورد شرایط خاص و محصولات خاصی که ده رقم تجاری ندارد تعداد قابل قبول ستاد)، نامگذاری و ارزیابی ارقام حاصل در سطح مزارع مناطق هدف استطرح‌های ارایه شده از سوی شرکت‌ها در این مرحله با تصویب کارگروه تولید زیست فناوری کشاورزی تا سقف ده میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان مورد حمایت ستاد توسعه زیست فناوری قرار می گیرنددر مورد گیاهان خودگشن یا دارای تکثیر غیرجنسی 2500 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه حمایت خواهد شد.

طرح های سطح  5- طرح های تکثیر بذر و بازارسازی: در این مرحله تولید بذر تراریخته مادری دارای مجوز، تکثیر شده و وارد برنامه های ترویجی و توزیعی به منظور کشت تجاری حداقل 5000 هکتار در کشور از طریق عقد قرارداد با کشاورزان و بخش خصوصی می شود. طرح های ارایه شده از سوی شرکت ها در این مرحله با تصویب کارگروه تولید زیست‌فناوری کشاورزی تا سقف صد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان مورد حمایت ستاد توسعه زیست فناوری قرار می‌گیرند.

* در مورد گیاهان خودگشن یا دارای تکثیر غیرجنسی، نحوه حمایت اعلام خواهد شد.

*کلیه هزینه های ثبت و نام گذاری ارقام تراریخته فارغ از دریافت حمایت مالی از سوی ستاد پرداخت خواهد شد.

 

سایر موارد

·         طرح‌های خاصی که فاقد ویژگی‌های یاد شده باشند اما به دلیل نوآوری و کاربردی بودن به تصویب برسند نیز مورد حمایت محدود قرار خواهند گرفت.

·         تجاری سازی بذرهای تراریخته با منشا خارجی به شرط انتقال فناوری نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.

·         هر یک از انواع طرح‌ها (مراحل 5 گانه فوق) به بخش‌های مختلف تقسیم خواهند شد. بیست و پنج درصد از اعتبارات مصوب هر طرح بلافاصله پس از تصویب طرح‌ها و باقیمانده با توجه به پیشرفت کار و تایید ناظر طرح پرداخت خواهد شد. در هر صورت 20 درصد از اعتبار مصوب هر طرح پس از انجام کامل تعهدات از سوی مجری و تایید ناظر پرداخت خواهد شد.

·         نظارت بر حسن اجرای طرح ها و پرداخت اقساط مختلف اجرای طرح ها بر عهده ناظرینی خواهد بود که از سوی انجمن‌های ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی معرفی خواهند شد.

 

چگونگی ارسال طرح‌ها

طرح‌ها می‌توانند در هر زمان و به صورت مستمر برای گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری به نشانی ایمیلresearch.biodc@gmail.com  ارسال شوند. طرح‌هایی که تا انتهای ماه دوم هر فصل (اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن) دریافت شوند تا پایان ماه سوم (خرداد، شهریور، آذر و اسفند) مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت و نتایج به صورت آنلاین و شفاف به ارایه دهندگان طرح اعلام خواهد شد و بر روی سایت ستاد توسعه زیست‌فناوری به نشانی http://biodc.isti.ir قرار خواهد گرفت. فرمت خاص ارائه پیشنهاد طرح ها نیز از طریق همین سایت قابل دسترسی خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88031198 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 


[1]  در صورتی که طرحی مهم بوده و در فهرست اولویت ها نباشد، ضرورت آن توسط گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری مورد بررسی قرار می گیرد.

[2] ارائه 3000 بذر شامل محصولاتی مانند سیب زمینی که دارای تکثیر غیر جنسی هستند نخواهد بود.

 

 

دریافت فرم درخواست حمایت از طرح‌های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir