پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > محیط زیست > توسعه و بکارگیری فناوريهای زیستی 
توسعه و بکارگیری فناوريهای زیستی

این طرح درنظر دارد تا با استفاده از توان تحقیقاتی ، علمی و کارشناسی دانشگاههاي منطقه زاگرس و مراکز تحقیقاتی
استان هاي درگیر با پدیده در قالب پروژه هاي تحقیقاتی میدانی در استانهاي مختلف به ویژه علل وقوع و روشهاي
مقابله و سازگاري آنرا مورد بررسی قرار دهد. همچنین زمینه اقتصادي و روش هاي پایداري را براي اشتغال و بهبود
معیشت ساکنین از طریق بهبود روش هاي مشارکتی و شرکتهاي دانش بنیان فراهم آورد.

جهت دریافت فایل فراخوان کلیک نمایید.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir