پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > کارگروه کشاورزی > بررسی مزیت اقتصادي و رقابتی گیاهان براي تولید از طریق کشت بافت 
بررسی مزیت اقتصادي و رقابتی گیاهان براي تولید از طریق کشت بافت

مشخصات فنی طرح

مزیت نسبی محصولات باغی و مزیت رقابتی استفاده از محصولات کشت بافتی به جاي استفاده از نهال هایی که با سایر روش ها به دست آمد اند باید با یکی از مدل هاي معتبر ارزیابی مزیت رقابتی فناوري مدلسازي و به شکل کمی محاسبه شود. انتخاب مدل بر عهده مجري است. اطلاعات خام مورد نیاز براي این مدل ها با مراجعه به آمارنامه ها و یا به صورت میدانی (مصاحبه با جامعه نمونه باغداران، نهالستان ها و تولیدکنندگان محصولات کشت بافتی همچنین بررسی اطلاعات نهاد هاي ذي ربط) به دست می آید. محدودیت هاي اقلیمی مانند خشکسالی و کمبود آب ، مزیت صادرات... لحاظ شود.

برای دانلود مشروح RFP اینجا کلیک کنید.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir