پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > محیط زیست > ایجاد پایلوت پژوهشی با هدف ایده پردازی 
ایجاد پایلوت پژوهشی با هدف ایده پردازی

این طرح درنظر دارد تا با استفاده تلفیقی از منابع زهآب شور به منظور تولید آبزیان (میگو و آرتمیا)، علوفه
و چوب به صورت یک چرخه کامل شورورزي در کانونهاي ریزگرد، ضمن تثبیت این کانونها، زمینه
اقتصادي و پایداري را براي اشتغال و بهبود معیشت ساکنین از طریق بخش خصوصی و شرکتهاي دانش
بنیان فراهم آورد. همچنین با استفاده از این منابع زهآب در شورورزي مسایل مربوط به دفع این زهآبها و
باقی ماندن احتمالی ریزگردهاي نمکی در سطح در حوضچههاي تبخیري نیز به صورت اصولی رفع خواهد
شد.

جهت اصلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir