حمایت از طرح هاي شرکتهاي دانش بنیان در حوزه واکسن های دام، طیور و آبزیان

14 آذر 1397 کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست فناوری منتشر کرد

حمایت از طرح هاي شرکتهاي دانش بنیان در حوزه واکسن های دام، طیور و آبزیان

کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست فناوري از شرکتهاي دانش بنیان که از فعالیت تولیدي، خدماتی و یا اجراي فرآیند در مقیاس صنعتی برخوردارند، حمایت می نماید.