بازدید معاون دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از دانشگاه علوم پزشکی گلستان و شرکت تحقیقاتی آریا تیناژن

12 آذر 1397

بازدید معاون دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از دانشگاه علوم پزشکی گلستان و شرکت تحقیقاتی آریا تیناژن

تحویل توافق نامه همکاری فی مابین ستاد و دانشگاه به معاون آموزش دانشگاه در چهارچوب سه طرح کابردی مورد توافق طرفین در قالب تقسیم کار ملی