فراخوان حمایت از طرح‌های زیست فناوری در حوزه صنایع تخمیری

30 تیر 1394

فراخوان حمایت از طرح‌های زیست فناوری در حوزه صنایع تخمیری

ستاد توسعه زیست‌فناوری برای تحقق اهداف متعالی مندرج در سند چشم انداز نظام در افق 1404 ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق اهداف مندرج در سند ملی زیست‌فناوری مصوب هیئت وزیران در انطباق با نقشه جامع علمی کشور از طرح‌های مشتری گرا و کاربردی با موضوع تجهیزات حوزه زیست‌فناوری حمایت می‌کند