بازدید مسئولین ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دانشگاه کاشان

12 اسفند 1397

بازدید مسئولین ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دانشگاه کاشان

معاون محترم دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و رییس محترم کارگروه پژوهش، زیر ساخت و توسعه فناوری این ستاد به منظور بازدید و آشنایی با پتانسیل های این دانشگاه و به منظور تبیین طرح تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری، در دانشگاه کاشان حضور یافتند