لیست مقالات مورد حمایت ستاد توسعه زیست فناوری

28 آبان 1397

لیست مقالات مورد حمایت ستاد توسعه زیست فناوری

ستاد توسعه زیست فناوري به منظور تشویق پژوهشگران در حوزه زیست فناوري از مقالاتی که موضوعات آنها منطبق با اولویتهاي تعیین شده ستاد باشد، مطابق آییننامه حمایت میکند. بررسی تقاضاهاي حمایت بر اساس شرایط موجود در آیین نامه صورت می گیرد.