اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانو حسگر های زیستی تشخیص سریع

4 اردی بهشت 1398

اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانو حسگر های زیستی تشخیص سریع

شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگر های تشخیص سریع با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری کشور اولین رویداد ملی (مسابقه) طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع را با هدف شناسایی و حمایت از گروه های فناور نو پا که در این زمینه فعالیت نموده و نمونه های آزمایشگاهی تولید کرده اند برگزار می نماید.