پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > گروه نظارت و ارزیابی > ارزیابی وضعیت زیست فناوری بر اساس اهداف سند توسعه زیست فناوری 
ارزیابی وضعیت زیست فناوری بر اساس اهداف سند توسعه زیست فناوری

رﺻﺪ وﺿﻌﯿﺖ  زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  در داﺧﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮي در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز   ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه  در ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir