دهمین دوره آموزشی و تخصصی کشت بافت گیاهی

25 فروردین 1398

دهمین دوره آموزشی و تخصصی کشت بافت گیاهی

کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می‎نماید.