فراهم شدن امکان ترمیم انواع زخم با پانسمان های جدید

17 فروردین 1398

فراهم شدن امکان ترمیم انواع زخم با پانسمان های جدید

یکی از شرکت‌های مستقر در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از زیست‌پلیمرها به ساخت پانسمان‌هایی دست یافتند که با ایجاد فاکتورهای رشد درون سلولی امکان ترمیم انواع زخم‌ها و سوختگی‌های نوع یک و دو را فراهم می‌کند.