پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > گروه نظارت و ارزیابی > طراحی مدل ارزیابی اکوسیستم منطقه اي زیست فناوري  
طراحی مدل ارزیابی اکوسیستم منطقه اي زیست فناوري

 وجود مدلی بـراي ارزیـابی ایـن اکوسیسـتم کـه قابلیت مقایسه با سایر اکوسیستمهاي مشابه در سراسر جهان را داشـته باشـد امـري بسـیار مهـم و الزامـی اسـت . بنابراین، هدف از انجام این طرح پژوهشی ارایه مدلی جهت ارزیابی اکوسیستم نوآوري مربوط به شرکتهاي نوپا در حوزه زیست فناوري است

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir