حمایت از طرح های تولیدی زیست فناوری دریا و فرآورده های آبزیان

30 بهمن 1398 در همکاری با شرکت صنایع غذایی تحفه

حمایت از طرح های تولیدی زیست فناوری دریا و فرآورده های آبزیان

شتابدهنده آبزیان و زیست فناوری دریا تحفه از طرح های تولیدی این حوزه حمایت به عمل می آورد.