افتتاح اولین مجتمع تولید آنزیم کشور در مقیاس صنعتی

23 بهمن 1398 با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور و دو تن از وزیران

افتتاح اولین مجتمع تولید آنزیم کشور در مقیاس صنعتی

این کارخانه با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر بهداشت و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد.