افتتاح رسمی اولین شتابدهنده مواد اولیه دارویی کشور

2 بهمن 1398 با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور

افتتاح رسمی اولین شتابدهنده مواد اولیه دارویی کشور

شتابدهنده ماد، اولین شتابدهنده مواد اولیه دارویی کشور با حضور دکتر ستاری و دکتر قانعی به بهره برداری رسید.