گام نهایی خودکفایی در تولید داروهای پیشرفته

29 دی 1398 جهش بلند داروهای ایرانی؛

گام نهایی خودکفایی در تولید داروهای پیشرفته

رئیس گروه تولید، تجاری سازی و بازار ستاد در برنامه صبح بخیر ایران، اقدام ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه کسب دانش فنی و تولید داروهای پیشرفته در کشور را تشریح کرد.