معرفی رئیس جدید گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری

12 آذر 1398 در هفته گذشته

معرفی رئیس جدید گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری

در مراسم تودیع و معارفه رئیس گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری، از زحمات دکتر حمیدرضا طهوری، قدردانی و دکتر سید حسن سعادت به عنوان رئیس جدید این گروه معرفی شد.