حال جنگل‌های بلوط با کمک فناوری‌های زیستی خوب می‌شود

6 خرداد 1398

حال جنگل‌های بلوط با کمک فناوری‌های زیستی خوب می‌شود

یکی از راهکارهایی که می تواند جان طبیعت بکر مناطق غربی و جنوب غربی کشور را نجات دهد، استفاده از روش‌های مولکولی و زیست‌فناوری و عوامل کمک‌کننده به احیای درختان بلوط است.