سمینار آشنایی با زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی در بیوتکنولوژی برگزار گردید

30 اردی بهشت 1398

سمینار آشنایی با زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی در بیوتکنولوژی برگزار گردید

این سمینار توسط شاخه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی ایران و با همکاری انجمن بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران برگزار گردید.