کارگاه دوروزه بهره گیری از زیست فناوری در صنایع معدنی

23 اردی بهشت 1398 پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار نمود

کارگاه دوروزه بهره گیری از زیست فناوری در صنایع معدنی

ر چارچوب توافقنامه ستاد زیست فناوری کشور و دانشگاه شهید باهنر کرمان و همکاری بین پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه و انستیتو فدرال علوم زمین و منابع طبیعی آلمان (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Germany) آلمان دوره آموزشی تحت عنوان "بهره گیری از زیست فنآوری در صنایع معدنی(Biomining)" برای محققان جوان برگزار گردید