بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از مراحل چند قلوزایی شرکت رهیافت دانش ایرانیان

23 اردی بهشت 1398

بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از مراحل چند قلوزایی شرکت رهیافت دانش ایرانیان

دکتر قانعی ز مراحل چند قلوزایی شرکت رهیافت دانش ایرانیان بازدید کرد. این شرکت در سال ۱۳۹۰ به منظور انتقال یافته های طرح های تحقیقاتی افزایش چندقلوزایی و افزایش راندمان لاشه به گله های دامداران توسط محققین مجری طرح انتقال ژن چندقلوزایی در مرکز رشد فن آوری دانشگاه زنجان و با حمایت دانشگاه و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تاسیس گردید.