همکاری ستاد توسعه زیست فناوری با کانون ثبت پتنت ایران و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

9 اردی بهشت 1398 با هدف حمایت از پژوهشگران حوزه های مختلف زیست فناوری

همکاری ستاد توسعه زیست فناوری با کانون ثبت پتنت ایران و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

کانون ثبت پتنت ایران و شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری در راستای حمایت از پژوهشگران حوزه ­های مختلف زیست فناوری، خدمات مشاوره ای و آزمایشگاهی ارائه می نمایند: