کارگاه دوروزه بهره گیری از زیست فناوری در صنایع معدنی

9 اردی بهشت 1398 پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر برگزار می نماید

کارگاه دوروزه بهره گیری از زیست فناوری در صنایع معدنی

این کارگاه از هفتم تا نهم اردیبهشت ماه سال جاری، در محل دانشگاه کرمان برگزار خواهد شد.