شماره هفتم ماهنامه زیست فناوری ایران منتشر شد + دانلود

3 اردی بهشت 1398

شماره هفتم ماهنامه زیست فناوری ایران منتشر شد + دانلود

هفتمین شماره از ماهنامه زیست فناوری ایران با پرونده ویژه در خصوص مسئله مقاومت آنتی بیوتیکی و مطالب متنوعی از زیست فناوری ایران و جهان منتشر شد.