بازدید معاون دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و مدیران ستاد از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

27 اسفند 1397

بازدید معاون دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و مدیران ستاد از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

در نشست مدیران ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس، معاونین، مدیران و اساتید دانشگاه ، دکتر سروری تاکید کرد : دانشگاه خلیج فارس توانسته با وجود کمبودها و مشکلات کارهای بدیع و ممتازی انجام بدهد و این دانشگاه را در بین دانشگاه های نسل سوم مثال زدنی کند.