چهارمین کنگره بین المللی طب نظامی- تهران 2018

26 اسفند 1397 چهارمین کنگره بین المللی طب نظامی- تهران 2018

چهارمین کنگره بین المللی طب نظامی- تهران 2018

با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری، چهارمین کنگره بین المللی طب نظامی در مدت سه روز در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.