افتتاح ایستگاه نوآوری شریف با حضور دکتر ستاری

26 اسفند 1397 افتتاح ایستگاه نوآوری شریف با حضور دکتر ستاری

افتتاح ایستگاه نوآوری شریف با حضور دکتر ستاری

ایستگاه نوآوری شریف، اولین ایستگاه نوآوری بخش خصوصی در مجاورت دانشگاه شریف افتتاح شد