پایان دوره های حضوری دومین کارسوق مهندسی ژنتیک ویژه مدارس سمپاد

23 بهمن 1397

پایان دوره های حضوری دومین کارسوق مهندسی ژنتیک ویژه مدارس سمپاد

با برگزاری کارگاه­های تخصصی در استان سمنان شهرستان شاهرود، دوره حضوری دومین کارسوق مهندسی ژنتیک ویژه دانش­آموزان پایه هشتم و نهم مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و پژوهشگران جوان به پایان رسید.