فراخوان طراحی و راه اندازی پلتفرم نوآوری باز توانمندسازی و آموزش دانشجویان

1 بهمن 1397 با هدف توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهی

فراخوان طراحی و راه اندازی پلتفرم نوآوری باز توانمندسازی و آموزش دانشجویان

گروه منابع انسانی، آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری قصد دارد تا با استفاده از روش های نوین تحت وب، رسالت خود را در توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهی و هدایت شغلی مناسب ظرفیت های دانشجویی به انجام رساند.