ایران در جایگاه نخست زیست فناوری منطقه و چهاردهم جهان/ رشد علمی و کاهش ارزبری چشم گیر ایران در حوزه زیست فناوری

7 بهمن 1397 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد

ایران در جایگاه نخست زیست فناوری منطقه و چهاردهم جهان/ رشد علمی و کاهش ارزبری چشم گیر ایران در حوزه زیست فناوری

نوبخت در بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تاکید کرد: دستیابی ایران به جایگاه نخست منطقه و چهاردهم جهان در حوزه زیست فناوری از دستاوردهای جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر است.