ارزیابی سیاستها به نهادهاي اداري کمک میکند درباره تخصیص منابع بهتر تصمیم گیري کنند، بهترین گزینه هـاي ممکن را انتخاب نمایند، آنها را به تأمل دوباره درمورد علل مسائل وامیدارد.

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید