• معرفی گروه نظارت و ارزیابی

  در مسیر توسعه زیست فناوری در کشور، شناخت کامل جهت گیری ها و روند تحولات علم و فناوری در دنیا و تعیین موقعیت خود در سطح بین المللی امری اجتناب ناپذیر و نیازمند ارزیابی مستمر است. ارزیابی هایی که در دوره های مشخص انجام میگیرد به ما کمک میکند تا وضعیت زیست فناوری را در دوره های مختلف رصد کرده و تاثیرات سیاست ها و برنامه ها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
  وظایف گروه:
  1-ارزیابی و تعیین میزان تحقق اهداف سند زیست فناوری در دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و همچنین رتبه بندی آنها
  2-نظارت و ارزیابی بر هزینه کرد اعتبارات دریافتی توسط دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری
  3-ارزیابی میزان پیشرفت برنامه های اجرایی سالانه گروه های ستاد توسعه زیست فناوری
  4-تهیه و تنظیم آیین نامه و فرم های نظارت و ارزيابي
  5-انجام مطالعات و بررسی های علمی در حوزه نظارت و ارزیابی
  6-تهیه و تنظیم موافقتنامه های سالیانه ستاد و پیگیری تخصیص اعتبارات آن
  7-انجام بازدیدهای نظارتی از دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری بر حسب ضرورت
  8-تهیه گزارش های نظارتی مالی و عملیاتی
  9-ارزیابی برنامه ها و سیاست های ستاد

 • گزارش ها

//isti.ir/XqB