• معرفی گروه تولید، تجاری سازی و بازار

  این گروه در نظر دارد تا با بهره گیری از کلیه ابزارها ، امکان افزایش بهره وری در امر تولید و تجاری سازی صنایع زیست فناوري را فراهم کند . وظایف محول به کمیته در دو محور صنعتی-تولیدی و تقویت بخش خصوصی براساس راهبردهاي مطرح شده در سند زيست فناوري، به شرح ذیل مي باشد:

  بخش صنعتی و تولیدی
  1. بسترسازي براي ایجاد پارك‌ها و مراكز رشد زيست فناوري و حمايت از آن ها
  2.تدوين مكانيسم‌هاي انتقال فناوري زيستي از مراكز پژوهشي به مراكز بهره‌بردار مانند تدوین آیین نامه مالکیت فكري فناوری های ابداعی و حمایت در ثبت حق مالکیت فكري بین المللی
  3.حمايت از ايجاد شركتهاي خدمات مهندسي و مشاوره زيست فناوري در بخش خصوصي
  4.بسترسازي براي افزايش توليدات از طریق کنترل واردات و ارتقاء سهم بازار خدمات و فرآورده هاي زيستي
  5. ایجاد صندوق حمایت از توسعه زیست فناوری
  6. ايجاد خوشه هاي صنعتي در حوزه زيست فناوري
  7.حمايت از توليدات داخلي در مقابل فراورده هاي مشابه وارداتي از طريق وضع تعرفه و بخشودگي هاي مالياتي

  بخش تقویت بخش خصوصی، تجارت و بازار
  1.تدوین قوانین حمایتی جهت استقرار شرکت های زیست فناوری در مناطق آزاد
  2.زمینه سازی و حمایت از همکاری های بین اللملی به منظور توسعه بازار فراورده های زیست فناوری
  3.حضور هدفمند و برنامه ریزی شده توسط ستاد توسعه زیست فناوری در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و بین المللی به منظور گسترش بازار فراورده های زیست فناوری
  4.استفاده از ديپلماسي فناوري براي گسترش بازار محصولات زيست فناوري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي؛
  5.تدوين قوانين اخذ تعرفه گمركي از واردات محصولات خارجي و حمايت از محصولات داخلي.
  6.اصلاح قوانين موجود در رابطه با معافيت مالياتي، حقوق گمركي شركتهاي زيست فناور
  7.رفع موانع استقرار شركتهاي زيست فناور در محدوده شهره
  8.شبكه سازي شركتهاي زيست فناوري به منظور هم‌افزايي در حوزه‌هاي R&D ، تجاري‌سازي، بازاريابي
  9.حمايت از جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزة زيست فناوري
  10.بسترسازي در استفاده از فرصت‌هاي خصوصي‌سازي در راستاي اصل 44

//isti.ir/Xa57