• معرفی گروه تولید، تجاری سازی و بازار

  معرفي گروه توليد،تجاري سازي و بازار

  این گروه در نظر دارد تا با بهره گیری از کلیه ابزارها ، امکان افزایش بهره وری در امر تولید  و تجاری سازی صنایع زیست فناوري را فراهم کند . وظایف محول به کمیته در دو محور صنعتی-تولیدی  و تقویت بخش خصوصی براساس راهبردهاي مطرح شده در سند زيست فناوري، به شرح ذیل مي باشد:

   بخش صنعتی و تولیدی

  1. بسترسازي براي ایجاد پارك‌ها و مراكز رشد زيست فناوري و حمايت از آن ها

  2.تدوين مكانيسم‌هاي انتقال فناوري زيستي از مراكز پژوهشي به مراكز بهره‌بردار مانند تدوین آیین نامه مالکیت فكري فناوری های ابداعی و حمایت در ثبت حق مالکیت فكري بین المللی

  3.حمايت از ايجاد شركتهاي خدمات مهندسي و مشاوره زيست فناوري در بخش خصوصي

  4.بسترسازي براي افزايش توليدات  از طریق کنترل واردات و ارتقاء سهم بازار خدمات و فرآورده هاي زيستي

  5. ایجاد  صندوق حمایت از توسعه زیست فناوری

  6. ايجاد خوشه هاي صنعتي در حوزه زيست فناوري

  7.حمايت از توليدات داخلي در مقابل فراورده هاي مشابه وارداتي از طريق وضع تعرفه و بخشودگي هاي مالياتي

   بخش تقویت بخش خصوصی، تجارت و بازار

  1.تدوین قوانین حمایتی جهت استقرار شرکت های زیست فناوری در مناطق آزاد

  2.زمینه سازی و حمایت از همکاری های بین اللملی به منظور توسعه بازار فراورده های زیست فناوری

  3.حضور هدفمند و برنامه ریزی شده توسط ستاد توسعه زیست فناوری در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و بین المللی به منظور گسترش بازار فراورده های زیست فناوری

  4.استفاده از ديپلماسي فناوري براي گسترش بازار محصولات زيست فناوري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي؛

  5.تدوين قوانين اخذ تعرفه گمركي از واردات محصولات خارجي و حمايت از محصولات داخلي.

  6.اصلاح قوانين موجود در رابطه با معافيت مالياتي، حقوق گمركي شركتهاي زيست فناور

  7.رفع موانع استقرار شركتهاي زيست فناور در محدوده شهره

  8.شبكه سازي شركتهاي زيست فناوري به منظور هم‌افزايي در حوزه‌هاي R&D ، تجاري‌سازي، بازاريابي

  9.حمايت از جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزة زيست فناوري

  10.بسترسازي در استفاده از فرصت‌هاي خصوصي‌سازي در راستاي اصل 44

   

  برنامه هاي جاري گروه:

  1. تدوين اولويت راهبردي و بيان مصاديق عيني بر اساس اسناد بالا دستي و مطالعات آينده نگارانه و اعلام رسمي اين اولويت ها به دستگاه هاي كشور

  2. تعريف طرح كلان ملي بطوريكه اجرا كننده اهداف كمي سند باشد

  3. سامان دهي، شبكه سازي و گريد بندي شركت هاي دانش بنيان

  4.تبديل اهداف كمي سند ملي زيست فناوري به پروژه ها براي شركت هاي دانش بنيان در قالب حمايت هاي ستاد حتي به صورت رقابتي

  5.تلاش براي تامين منابع لازم براي اجراي طرح ها از محل ظرفيت هاي قانوني  از جمله  بند 108 قانون بودجه  90  يا صندوق حمايت از شركتهاي دانش بنيان

  6.تعيين موانع توسعه فناوري توليد و بازار و تدوين پيشنهاد جهت ارائه به كميسيون آموزش و پژوهش  مجلس براي طرح در قانونهاي بعدي

  7.حمايت مادي و معنوي از شركت ها و تسهيل گري توسعه كمي و كيفي

//isti.ir/XaC