اهمیت موضوع صادرات در دنیای امروز که به سمت تجارت آزاد در حال حرکت هستیم، بیش از پیش شده است. علاوه بر وجود شرکت‌های توانمند صادراتی، بادی مدل‌های مناسبی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی نیز تعریف کرد. در واقع فرایند صادرات زمانی اثربخش خواهد بود، که تمام زنجیره مورد نیاز دیده شود.

این طرح با هدف بهبود فضای صادرات از طریق توسعه یک مدل بهینه برای صادرات حوزه تجهیزات زیست‌فناوری و پزشکی تعریف گردیده است. بدون شک ارائه یک مدل مناسب، نیازمند شناخت دقیق از وضع موجود در کشور است. این طرح برای شناخت معضلات موجود در فرایند صادرات و در نتیجه ارائه راهکارهای منطقی با هدف تعیین نقش دقیق‌تر و کارآمدتر ذینفعان در کارگروه تجهیزات ستاد توسعه زیست‌فناوری تعریف گردیده است.

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید