وجود مدلی بـراي ارزیـابی ایـن اکوسیسـتم کـه قابلیت مقایسه با سایر اکوسیستمهاي مشابه در سراسر جهان را داشـته باشـد امـري بسـیار مهـم و الزامـی اسـت . بنابراین، هدف از انجام این طرح پژوهشی ارایه مدلی جهت ارزیابی اکوسیستم نوآوري مربوط به شرکتهاي نوپا در حوزه زیست فناوري است

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید