این طرح باید دستورالعمل ارزیابی و رتبه بندی صنایع و ارائه دهندگان خدمات غذایی و چارچوب و ساز و کار درخواست رتبه و تعیین و ابلاغ آن و چگونگی استفاده و کاربرد رتبه را مشخص نماید. این موارد شامل چک لیست های ارزیابی یک موسسه متقاضی رتبه و چک لیستهای ارزیابی هر نوع از محصولات می شود.

برای دانلود فرم RFP اینجا را کلیک کنید