دستورالعمل ارزيابي طرح هاي پيشنهادي توليدي –تجاري شركت هاي زيست فناوري

 

1-وصول درخواست حمايت از طرح:

 •     معاونت علمي و فناوري  رياست جمهوري / شركت خصوصي

2-بررسي اوليه مدارك لازم و رفع موارد نقص (توسط كارشناس گروه توليد):

 •     فرم تكميل شده درخواست عضويت شركت /موسسه در شبكه شركت هاي زيست فناوري ايران توسط شركت متقاضي و يا به روز نمودن وضعيت

 •     رزومه (CV  ) اعضاي دخيل در طرح

 •     داشتن ماموريت(هاي) مشخص براي درخواست

 •      مشخص نمودن مراحل اجرايي طرح و نتايج قابل ارزيابي در هرمرحله

 •     ضرورت و اهميت طرح ( انطباق با اولويت هاي ستاد)

 •     ارائه طرح تجاري و توجيه فني اقتصادي طرح

 •     ارائه مدارك اطمينان بخش از توانمندي و امكانات شركت مجري

 •     مشخص نمودن ساير سرمايه گذاران طرح و ميزان مشاركت

 •     ارائه موارد  به صورت فايل الكترونيك

3-بررسي طرح در گروه توليد (حداكثر دو هفته از زمان ارايه مدارك كامل):

 •     بررسي اجمالي طرح در گروه (موضوع طرح ، مبلغ درخواست، مدت اجرا )

 •    تعيين داروان صاحب‌نظر توسط گروهه (حداقل 2 داور)

4-داوري طرح و اعلام نتيجه ارزيابي به گروه:

 •     ارسال طرح به داوران (يك هفته)

 •     بررسي طرح توسط داوران و تكميل فرم ارزيابي طرح‌هاي پيشنهادي  (2 تا 3 هفته)

 •     تكميل فرم ارزيابي طرح هاي پيشنهادي

 •     ارايه نتيجه داوري به گروه

 

5- اعلام نتيجه به ستاد توسعه زيست فناوري

 •     تهيه گزارش نتايج ارزيابي و اعلام در جلسه ستاد

    مرحله اول : دوهفته اول شهريور هر سال

     مرحله دوم  : دهه اول بهمن هر سال

 

مولفه هاي مورد ارزيابي

 •     تطابق با اولويت هاي سال جاري گروه

 •     مشاركت مالي خارج از ستاد (بخش خصوصي  ارائه دهنده )

 •     داشتن توجيه فني و اقتصادي

 •     امكان انجام صادرات

 •     جلوگيري از خروج ارز از كشور

 •     مدت زمان رسيدن تا محصول نهايي

 •     موضوعات مورد تحريم كشور

 •     تكميل حلقه واسط در زنجيره توليدات كشور

 •     كارآفريني و اشتغال زايي رزومه صنعتي ارائه دهنده

 

//isti.ir/XcC