دبيرخانه ستاد توسعه زيست‌فناوري

 دبيرخانه ستاد در راستاي اهداف و مأموريت‌هاي ستاد، خود را موظف مي‌داند تا با پايش دايمي فرايند توسعه زيست‌فناوري مبتني بر سيستمي پويا، از يك سو هماهنگي منجر به هم‌افزايي نهادهاي مختلف را پيگيري نمايد و از سويي ديگر، با حمايت و كمك به اجراي برخي از برنامه‌ها در توسعه اين فناوري فرابخشي و بين‌بخشي كوشا باشد.

 همچنين دبيرخانه به منظور فرهنگ‌سازي و تعامل سازنده بين‌بخشي با تشكيل كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي، فعاليت‌هاي گوناگوني را در قالب مطالعات و برنامه‌ريزي راهبردي، شبكه‌سازي، گردآوري و نشر اطلاعات، گسترش سرمايه انساني، ترويج و انجام حمايت‌هاي مختلف مادي و معنوي از تمام بخش‌ها- به‌ويژه بخش خصوصي- در حال اجرا دارد تا مسير توليد ثروت از طريق توسعه زيست‌فناوري را آسان نمايد.

 چهار كميته تخصصي زير در دبيرخانه ستاد جهت ارايه نظرات كارشناسي در تعيين سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان ملي و همچنين نظارت بر حسن اجراي تصميمات ستاد توسط دستگاه‌‌هاي مسئول درحال فعاليت‌ است.

 1.  گروه توليد،تجاري سازي و بازار

 2. گروه پژوهش ، زير ساخت و توسعه فناوري

 3. گروه سرمايه انساني، آموزش و ترويج

 4. گروه نظارت و ارزیابی

 هر گروه، متشکل از اعضاي صاحب‌نظر در حوزه‌هاي تخصصي ذيربط از وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي عضو ستاد است که وظیفه برنامه‌ريزي و تدوین آیین‌نامه‌‌هاي لازم برای ساماندهي پيشرفت زيست‌فناوري در چارچوب اجرای سند ملی زيست‌فناوري و سياست هاي كلان كشور و ارزیابی و نظارت بر اجرای درست آن‌ها را در حوزه مربوط به‌عهده دارد.

 از طرفي، ستاد جهت هم‌افزايي امكانات و ايجاد همگرايي و هماهنگي ملي ميان نهاد‌هاي ذيربط، موضوع ايجاد شبكه‌هاي ملي علمي و فناوري در زمينه‌هاي تخصصي موردنياز را دنبال مي‌كند. تاكنون 5 شبكه ايجاد شده‌است كه تعدادي فعال هستند و تعدادي ديگر در حال راه‌اندازي مي‌باشد. مديريت اجرايي اين شبكه‌ها در قالب كارگروه‌هاي ملي است كه پس از پيشرفت و بلوغ كافي به يكي از نهادهاي اصلي فعال در آن حوزه سپرده مي‌شود (با حفظ نظارت ستاد) و توسط ستاد حمايت مي‌گردد.

 همچنين كانون تفكر زيست‌فناوري ايران در بهمن‌ماه سال 1387 با هدف تقويت سرمايه فكري، انجام مطالعات كارشناسي و تخصصي در حوزه‌هاي مديريت توسعه زيست‌فناوري و ترويج انديشه‌ها و الگوهاي نوين روزآمد راه‌اندازي شد كه قرار است به صورت شبكه‌اي از مراكز فكري و تصميم‌سازي باشد و توسط يك كميته راهبري زير نظر ستاد مديريت شود.


ساختار تشكيلاتي ستاد توسعه زيست فناوري