دبيرخانه ستاد

پست الکترونیکی :info@biodc.isti.ir

گروه تولید، تجاری سازی و بازار

پست الکترونیکی :bioproducts@biodc.isti.ir

گروه نظارت و ارزیابی

پست الکترونیکی :supervision@biodc.isti.ir

گروه پژوهش،زیرساخت و توسعه فناوری

پست الکترونیکی :research@biodc.isti.ir

گروه سرمایه انسانی،آموزش و ترویج

پست الکترونیکی :manpower@biodc.isti.ir

باشگاه دانش آموزي

پست الکترونیکی:studentclub@biodc.isti.ir

شبکه ملی زیست بانک

پست الكترونيكي:  zistbank@biodc.isti.ir

 بین الملل

پست الكترونيكي:int.relation@biodc.isti.ir

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی-میدان پیروزان- خیابان پیروزان- نبش کوچه زاهدی- پلاک 15- ستاد توسعه زیست فناوری

نمابر:

تلفن:88031198-88031186-88613604