این درخواست طرح با هدف حمایت از طرح تقسیم کار ملی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ارائه گردیده و شامل طراحی یک سیستم اقتصادی-حقوقی می باشد که برای پیاده سازی آن می باید از 5 مرحله (1. مطالعه و عارضه یابی 2. ارائه راهکار 3. تدوین شیوه نامه 4.ارائه مدل های اقتصادی 5. ارائه نتایج) عبور نمود و در نهایت یک مدل قابل تعمیم با عنوان پیوست اقتصادی-حقوقی ارائه گردد. در ضمن این طرح از چرخه بهبود مستمر بهره برده و از پویایی لازم برای ادامه بقاء و پایداری حرکت خود برخوردار می باشد.

برای دانلود RFPاینجا را کلیک کنید