باغات مادری تولیدکننده اندامهای تکثیری اصیل و سالم برای نهالستان ها هستند. این اندام های تکثیری از ارقام تجاری ارزشمند حاصل می آیند. برای احداث چنین باغی دستورالعملهای ملی و بین المللی تدوین شده است. در این دستورالعملها به استانداردهای مواد گیاهی که باید در چنی باغی غرس شوند اشاره شده است. تأمین این استانداردها با تکنیک کشت بافت میسر است. استفاده از تکنیک کشت بافت به منظور تولید نهالهای لازم برای احداث باغات مادری سبب حذف آلودگی ها و ایجاد باغ مادری سالم شده و در ایجاد باغ یکدست مؤثر است. به این ترتیب می تواند اولین حلقه زنجیره تولید نهال سالم گواهی شده در کشور را تأمین کند. هدف از این طرح بررسی وضعیت موجود کشور، آسیب شناسی و ارائه برنامه عملیاتی تولید مواد گیاهی لازم برای احداث باغات مادری از طریق تکنینک کشت بافت است.

برای دانلود فرم مشروح RFP اینجا را کلیک کنید