سلامت و اصالت هسته های اولیه که برای تکثیر و تولید گیاهان کشت بافتی مورد استفاده قرار می گیرند از اهمیت به سزایی برخوردار است به گونه ای که تمام فرایند تولید نهال های کشت بافتی وابسته به تامین هسته های اولیه استاندارد و عاری از بیماری میباشد  .هدف از این طرح ایجاد واحد هسته های اولیه اصیل و سالم برای تعدادی از گیاهان مهم اقتصادی است که میتوانند از طریق کشت بافت تکثیر شوند. به نحوی که توانمندی تامین هسته های اولیه مورد نیاز مراکز کشت بافت کشور را داشته باشد.

برای دانلود فرم RFP اینجا را کلیک کنید. 

//isti.ir/Xkm7