رﺻﺪ وﺿﻌﯿﺖ  زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  در داﺧﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮي در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز   ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه  در ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید