نقشه حمایت و برنامه های گروه تولید، تجاری سازی و بازار

با محوریت دارو، واکسن انسانی، تجهیزات، پروبیوتیک دارویی،طب باز ساختی و آرایشی بهداشتی

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zquq